Tämä Rekisteri- ja tietosuojaseloste (”seloste”) soveltuu yleisesti kaikkeen Vany’s Nailsin (”Vany’s Nails”, ”me”) asiakkaiden, työntekijöiden ja alihankkijoiden henkilötietojen käsittelyyn. Tämän selosteen tarkoituksena on antaa tietoa siitä, miten ja miksi Vany’s Nails kerää ja käsittelee henkilötietoja. Pyrimme selosteessa esittämään  henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § vaatimat kohdat mahdollisimman selkeästi. Mikäli haluat lisätietoja Vany’s Nailsin menettelytavoista tai oikeuksistasi henkilötietolainsäädännön suhteen, otathan kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään.

Vany’s Nails kunnioittaa yksityisyyttäsi. Noudatamme meihin sovellettavia lakeja, emmekä käsittele asiakkaidemme henkilötietoja ilman tietosuojalainsäädännön mukaista oikeusperustetta. Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi, laadukkaiden palveluiden tarjoamiseksi tai toimintamme kehittämiseksi, mukaan lukien tiedotamme sinua uusista palveluista, kampanjoista ja tapahtumista.

1. Rekisterinpitäjä

Vany’s Nails

Rekisterin nimi: Ajanvarausrekisteri

Y-tunnus: 2320502-5

Osoite: Kamreerintie 3, 02770 Espoo

Puhelinnumero:+358 9 3540 1682

Sähköposti: vanysnails.info@gmail.com

 

2. Miten keräämme tietoja sinusta?

Vany’s Nails kerää käsittelemänsä henkilötiedot säännönmukaisesti aina asiakkaalta itseltään, kun asiakas varaa ajan palveluihin liikkeessämme, puhelimitse, sähköpostitse tai Facebook-sivujemme (Vany’s Nails Espoo, https://www.facebook.com/vanysnails.fi/) kautta. Vany’s Nails ei kerää henkilötietoja alle 16-vuotiailta ilman heidän vanhempiensa suostumusta tai valtuutusta. Henkilötietoja ei myöskään kerätä ilman tietosuojalainsäädännön mukaista oikeusperustetta.

3. Mitä Tietoja Keräämme?

Ajanvarauksen yhteydessä asiakas voi luovuttaa meille seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite (vain sähköpostivarauksissa).

Työntekijöiltä keräämämme henkilötiedot ovat: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, postiosoite, henkilötunnus ja tilinumero.

4. Miten käsittelemme kerättyjä henkilötietoja?

Kerätyt tiedot merkitään sähköiseen ajanvarauskalenteriin tablettiin. Tabletti toimii aina offline-tilassa eikä varaustietoja ladata pilvipalveluiden palvelimille. Tiedot poistetaan kalenterista, mikäli

  • asiakas peruuttaa ajan
  • asiakas on ostanut palvelun ja palvelun toimittamisesta on kulunut 6 kuukautta

Työntekijöiden henkilötietoja käytetään palkanmaksuun ja yhteydenpitoon.

5. Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle

Vany’s Nails voi käyttää alihankkijoita palveluiden tarjoamiseen ja toiminnan ylläpitämiseen. Luotetut palveluntarjoajamme toimivat meidän puolesta ja lukuun ja heillä ei ole itsenäistä oikeutta käyttää henkilötietoja. Pidämme huolta siitä, että alihankkijamme käyttävät henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti. Alihankkijoillemme on asetettu asianmukaiset tietoturva- ja salassapitovelvollisuudet, sekä huolehtivat itse omalta osaltaan GDPR:n (General Data Protection Regulation) toteutuksesta. Voimme luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön vaatiessa, kuten toimivaltaisten viranomaisten pyyntöjen noudattamiseksi.

Luovutamme ainoastaan työntekijöiden henkilötietoja tilitoimistoon. Asiakkaiden henkilötietoja ei siirretä kolmannelle osapuolelle.

6. Tietojen luovuttaminen eu/eta:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle.

7. Tietoturva

Vany’s Nails on toteuttanut tarpeelliset tekniset toimenpiteet ja toimintatavat henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Pääsy sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on rajattu Vany’s Nailsin sisällä käyttöoikeuksin salasanalla suojattuna ja tiedot on suojattu asianmukaisin tietoturvamenetelmin. Henkilötietoja sisältävät laitteet säilytetään lukitussa kaapissa, kun se ei ole käytössä tai poissa valvonnalta. Manuaalista aineistoa ei ole.

8. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot ja kirjallisella pyynnöstä saada niistä kopiot. Tarkastuspyynnössä tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ja se tulee tehdä kirjallisesti asiakkaan allekirjoittamassa pyynnössä. Pyynnöt voi osoittaa tässä selosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Vany’s Nails omien mahdollisuuksiensa mukaan huolehtimaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta ja tarkistamaan henkilötietoja sisältämät rekisterit säännöllisin väliajoin. Vany’s Nails oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan/työntekijän vaatimuksesta. Asiakas on kuitenkin itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan vastuulla on myös ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Tietojensa korjaamiseksi tai poistamiseksi (”oikeus tulla unohdetuksi”) asiakkaan suositellaan ottavan yhteyttä tässä selosteessa ilmoitettuun yhteyshenkilöön.